Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
THÔNG BÁO Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo TCQG TCVN ISO 9001:2015 (HTQLCL) vào hoạt động của các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2022
Ngày cập nhật 28/10/2022

THÔNG BÁO Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (HTQLCL) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

trên địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (Quyết định 19);

Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 (Kế hoạch 52);

Ban chỉ đạo 19 thông báo tình tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (viết tắt là HTQLCL) tháng 10 năm 2022  như sau:

1. Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL

a) Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL, Mục tiêu và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng: 100% các cơ quan, đơn vị đã thực hiện.

b) Tình hình xây dựng Kế hoạch và triển khai đánh giá nội bộ năm 2022

Một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng, ban hành: Chương trình và Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2022 của cơ quan, đơn vị (có phụ lục kèm theo). Đến thời điểm hiện tại, có 10 cơ quan, đơn vị đã triển khai việc đánh giá nội bộ lần 1 và đã triển khai họp tiến hành xem xét của lãnh đạo bao gồm: (1) UBND tỉnh, (2) Sở Khoa học và Công nghệ, (3) Sở Công Thương, (4) Sở Lao động Thương binh và Xã hội, (5) Sở Y tế, (6) Sở Du lịch, (7) Ban dân tộc, (8) Ban Quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh, (9) UBND huyện Quảng Điền, (10) UBND huyện Phú Lộc.

c) Tình hình tổng hợp báo cáo hàng tháng của UBND cấp huyện

Đến thời điểm 24/10/2022, có 05 UBND cấp huyện đã tổng hợp và gửi báo cáo tình hình của các đơn vị cấp xã trên địa bàn quản lý bao gồm: (1) huyện Quảng Điền, (2) huyện Phong Điền, (3) huyện Phú Lộc, (4) huyện Nam Đông, (5) huyện A Lưới. Một số UBND cấp huyện còn lại chưa tổng hợp và gửi báo cáo nên BCĐ 19 tỉnh không nắm rõ tình hình triển khai, những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị cấp xã trên địa bàn các huyện.

d) Kế hoạch triển khai tập huấn, hướng dẫn rà soát HTQLCL đồng bộ, duy trì cải tiến HTQLCL, đánh giá nội bộ HTQLCL; triển khai xây dựng, áp dụng 15 quy trình nội bộ bắt buộc áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để giải quyết công việc nội bộ tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh:

- BCĐ 19 tỉnh đã triển khai hoàn thành các lớp tập huấn HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các CQHCNN  trên địa bàn tỉnh  năm 2022;

- BCĐ 19 tỉnh đã triển khai hỗ trợ rà soát HTQLCL, hướng dẫn xây dựng HTQLCL đồng bộ, duy trì và cải tiến HTQLCL, kiểm soát thông tin dạng văn bản, rà soát hoạt động giải quyết TTHC… theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 21 cơ quan, đơn vị (02 cơ quan chuyên môn, 05 UBND huyện, 14 UBND các xã, phường, thị trấn) và đang tiếp tục triển khai hỗ trợ một số CQHCNN còn lại trên địa bàn tỉnh.

đ) Kết quả tổng hợp cụ thể (Phụ lục 1 kèm theo).

3. Để triển khai có hiệu quả và đồng bộ HTQLCL vào hoạt động của các CQHCNN trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo 19 đề nghị

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát, chỉ đạo việc công bố lại HTQLCL của đơn vị mình ngay sau khi các văn bản quy phạm pháp luật thay đổi, bổ sung, điều chỉnh có hiệu lực; thường xuyên soát xét các quy trình tác nghiệp để ban hành, áp dụng theo Quyết định 19; khẩn trương triển khai đánh giá nội bộ theo Kế hoạch.

b) Các cơ quan, đơn vị rà soát, thực hiện việc kiện toàn Ban chỉ đạo ISO nếu có sự luân chuyển, thay đổi cán bộ để kịp thời chỉ đạo việc triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị.

c) Đề nghị Thủ trưởng UBND các huyện quan tâm, chỉ đạo các thành viên của Ban chỉ đạo ISO của đơn vị thực hiện việc tổng hợp và gửi báo cáo tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL trên địa bàn về Ban chỉ đạo 19 (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 19) trước ngày 22 hàng tháng.

d) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thay đổi, rà soát các TTHC mới ban hành, rà soát kiện toàn BCĐ ISO để thực hiện việc công bố lại HTQLCL phù hợp với TCVN ISO 9001:2015, triển khai xây dựng các quy trình giải quyết TTHC mới ban hành năm 2022 theo TCVN ISO 9001:2015;

đ) Các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp với BCĐ 19 tỉnh để rà soát HTQLCL theo Kế hoạch số 1710/KH-BCĐ 19 ngày 23/9/2022 về tổ chức tập huấn và hướng dẫn kiểm tra, đánh giá nội bộ HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan HCNN năm 2022 và BCĐ 19 tỉnh dự kiến kiểm tra việc duy trì, áp dụng HTQLCL tại các CQHCNN từ 10/11/2022 đến 30/11/2022.

e) Sở Khoa học và Công nghệ duy trì thông báo tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL vào hoạt động của các CQHCNN  trên địa bàn tỉnh hàng tháng; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL trình Ban chỉ đạo 19 xem xét, chỉ đạo.

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Văn Bảo - CC Văn phòng - Thống kê xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 136.853
Truy cập hiện tại 962