Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2021 (Từ ngày 16/12/2020-15/03/2021)
Ngày cập nhật 31/03/2021

Thực hiện Công văn số 322/UBND ngày 05/3/2021 của UBND huyện Quảng Điền về việc báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú báo cáo tình hình thực hiện như sau:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Về công bố, công khai thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính.

Trong Quý I, UBND xã đã nhận được 02 Quyết định của UBND tỉnh công bố quy định về giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có 01 quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã và 01 lĩnh vực Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. UBND xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn cập nhật, niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả hiện đại, trên trang thông tin điện tử của xã theo đúng quy định.

Ngoài ra, chỉ đạo các bộ phận hoàn chỉnh, số hóa quy trình ISO 9001:2015 để  giải quyết hồ sơ TTHC theo quy định.

2. Rà soát, đơn giản hóa TTHC

Nhằm kịp thời phát hiện để đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, TTHC thật sự cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, không đáp ứng, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 về việc rà soát đánh giá TTHC năm 2021, qua đó, UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận, cán bộ, công chức tiến hành thực hiện đồng thời gửi văn bản báo cáo kết quả rà soát về Văn phòng trước ngày 01/5/2021 để tổng hợp gửi UBND huyện.

3. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC

Uỷ ban nhân dân xã đã thực hiện việc niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính; Công khai trên Trang Thông tin điện tử của xã. Đến nay UBND xã chưa nhận được phản ánh nào của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính.

4. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC

Trong Quý I, Uỷ ban nhân dân xã nhận được 656 yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó: Số hồ sơ mới tiếp nhận là 656 hồ sơ; số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua là 0 hồ sơ.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông gồm:

+ Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 642 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết đúng hẹn là 642 hồ sơ.

+ Số lượng hồ sơ đang giải quyết là 14 hồ sơ, trong đó trong hạn là 11 hồ sơ, quá hạn là 3 hồ sơ.

5. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND xã thường xuyên chỉ đạo cán bộ, công chức xã cập nhật kịp thời, đồng thời triển khai niêm yết tại bảng niêm yết danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã và bảng thông báo tại bộ phận TN&TKQ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Đã củng cố tổ chức hoạt động theo Quyết định 34/2019/QĐ-UBND ngày13/6/2019 của UBND tỉnh về Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã, trong quý I đã tiến hành kiện toàn, bố trí công chức làm việc tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã, nhìn chung số lượng cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã cơ bản đảm bảo, chất lượng từng bước được nâng lên, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, tổ chức đến giao dịch hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng chuyên nghiệp.

6. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Sau khi Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, UBND xã đã kiến nghị cấp trên nâng cấp, đầu tư hệ thống máy móc tại bộ phận TN&TKQ của xã nhằm đảm bảo tốt thực hiện công việc. Đồng thời chỉ đạo các cán bộ công chức nhất là các công chức đang làm việc tại bộ phận TN&TKQ của xã thường xuyên học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhất là việc số hóa các hồ sơ khi thực hiện thủ tục hành chính, thu thập đầy đủ thông tin trong quá trình tiếp nhận hồ sơ để kịp thời giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính theo đúng thời gian quy định.

Tất cả các hồ sơ được tiếp nhận giải quyết tại bộ phận TN&TKQ xã được công chức chuyên môn tạo tài khoản cho công dân, các hồ sơ được số hóa đầu vào và đầu ra, lãnh đạo xã tham gia vào quá trình phê duyệt hồ sơ cho tổ chức công dân theo quy định. Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trên địa bàn xã là 656 hồ sơ, tổng số hồ sơ tiếp nhận được số hóa là 656 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 100%.

Việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại xã được triển khai đồng bộ. Công tác phổ biến các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức đổ 3, 4 để nhằm đáp ứng đầy đủ về hồ sơ thủ tục, giảm thiểu chi phí đi lại, giảm thời giải quyết TTHC cho tổ chức công dân được triển khai đến cán bộ, công chức, tuyên truyền đến nhân dân được biết để áp dụng. Các phần mềm trên hệ thống Quy trình giải quyết thủ tục được tích hợp đầy đủ các biểu mẫu, liên kết thông suốt với các cơ quan có liên quan trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ, thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

Tuy nhiên cho đến nay tại UBND xã chưa phát sinh hồ sơ giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, một phần là do người dân chưa muốn thay đổi cách giao dịch thủ tục hành chính thông thường là trực tiếp đến cơ quan giải quyết TTHC để nộp hồ sơ và nhận kết quả sau khi giải quyết hoàn thành. Một mặt cho đến nay đa số người dân chưa có kỹ năng để thực hiện được việc nộp và xử lý hồ sở thông qua dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 đã được triển khai.

7. Công tác tuyên truyền hỗ trợ kiểm soát thủ tục hành chính

Uỷ ban nhân dân xã tiếp tục cập nhật kịp thời, đồng thời triển khai niêm
yết tại bảng niêm yết danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
của UBND xã và bảng thông báo tại Bộ phận TN&TKQ danh mục thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Ngoài ra, thông qua Đài truyền thanh của xã, trang thông tin điện tử xã để tuyên truyền về Kế hoạch CCHC năm 2021, các văn bản chỉ đạo điều hành liên quan công tác cải cách hành chính của xã. Thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của xã; hệ thống ài truyền thanh xã nhằm nâng cao nhận thức về cải cách hành chính cho toàn thể cán bộ, công chức và người dân.

Nhìn chung việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện đầy đủ, bảng niêm yết khá rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân đến tra cứu thủ tục hành chính.

8. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC

Thực hiện Công văn số 1495/UBND-CCHC ngày 09 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đề xuất cải tiến, sáng kiến về cải cách hành chính, UBND xã đã chỉ đạo công chức cấp theo từng lĩnh vực phụ trách thường xuyên nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến, sáng kiến về công tác cải cách hành chính liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC, nhằm đơn giản hóa TTHC, định kỳ báo cáo để có hướng đề xuất kịp thời. Tuy nhiên, việc đề xuất các giải pháp cải tiến, sáng kiến vẫn còn gặp nhiều khó khăn hạn chế.

9. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2021 về việc Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện Ý kiến chỉ đạo năm 2021. Qua đó, thời gian kiểm tra dự kiến vào cuối quý II năm 2021.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những ưu điểm

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã được Uỷ ban nhân dân xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND xã đạt được những kết quả nhất định, góp phần đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu giao dịch thủ tục hành chính của người dân.

2. Khó khăn, vướng mắc

Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết TTHC hiệu quả chưa cao, việc lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân còn gặp khó khăn vì khả năng tiếp cận thông tin, trình độ, phương tiện máy móc ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế.

Người dân chưa sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 trong giao dịch thủ tục hành chính, một phần do người dân ngại thay đổi cách giao dịch hành chính truyền thống, một mặt còn phần lớn cá nhân chưa sử dụng được dịch vụ công trực tuyến.

Công tác tổng hợp hồ sơ còn nhiều bất cập do vừa tổng hợp theo sổ, vừa tổng hợp theo phần mềm nên số liệu không thống nhất. Chưa thể hiện được số lượng hồ sơ thực tế và số lượt giao dịch trên một công dân, tổ chức.

3. Tồn tại hạn chế

Trong thời gian qua, công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã được thực hiện và đạt được một số kết quả đáng kể, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Công tác báo cáo kết quả giải quyết TTHC của công chức chuyên môn cho lãnh đạo xã còn thiếu thường xuyên, chưa đảm bảo thời gian. Việc lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân còn hình thức. Công tác niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa đôi lúc còn thiếu kịp thời.

Việc thực hiện rà soát TTHC của lĩnh vực ban hành quy trình được giao nhiệm vụ rà roát là nội dung mới nên việc thực hiện còn chậm. Một số cán bộ, công chức vẫn chưa chủ động tìm tòi, học hỏi để có những cải tiến, sáng kiến trong quá trình giải quyết TTHC.

Mốt số lĩnh vực có liên thông hồ sơ như lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch, LĐ TBXH, Công an chưa thực hiện được liên thông hồ sơ đối với thủ tục “ Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, thủ tục về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn đến người dân phải chờ đợi lâu để nhận được thẻ BHYT và các thủ tục khác có liên quan.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG QUÝ II NĂM 2021

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách TTHC theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

- Thực hiện tốt Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 25/01/2020 về kiểm soát TTHC năm 2021.

- Triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2021 về việc Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện Ý kiến chỉ đạo năm 2021.

- Đẩy mạnh công tác rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC và quy định có liên quan đang còn vướng mắc, bất cập hoặc không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân

- UBND xã tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công chức làm việc tại Bộ phận một cửa nâng cao kỹ năng xử lý công việc, áp dụng tốt phần mềm giải quyết để giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, tiến hành tiếp nhận và liên thông hồ sơ đảm bảo quy định.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Văn Bảo-CC VP-TK xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 43.612
Truy cập hiện tại 101