Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
BÁO CÁO Về việc khắc phục sau kết luận Thanh tra việc thực hiện chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 27/04/2024
Thực hiện Kết luận số 2728/KL-UBND, ngày 22/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng  bảo trợ xã hội tại xã Quảng Phú, xã Quảng Vinh và xã Quảng Lợi.
UBND xã Quảng Phú báo cáo kết quả khắc phục với các nội dung cụ thể sau:

 

  1. Các bước thực hiện:

Một là, đã Họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã để thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm đối với đồng chí Chủ tịch UBND xã, PCT. UBND xã phụ trách lĩnh vực VHXH và cán bộ công chức tham mưu lĩnh vực LĐTBXH về những tồn tại, hạn chế mà kết quả kiểm tra đã chỉ ra. Rà soát kiện toàn Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và Hội đồng trợ giúp xã hội đảm bảo theo quy định.

          Hai là, Họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã thảo luận xây dựng kế hoạch chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện và đã ban hành kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 11/12/2023 về việc triển khai kế khắc phục sau kết luận thanh tra, trong đó xác định các nội dung, mốc thời gian cụ thể để khắc phục kết luận.

Ba là, lên lịch về từng thôn để mời đối tượng đến để xác định lại dạng tật, mức độ khuyết tật cho 298 đối tượng ( bao gồm cả 75 đối tượng cần xác định lại và những đối tượng thiếu hồ sơ).

Sau khi về từng thôn kiểm tra, xác định từng đối tượng khuyết tật, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã họp cho ý kiến về các đối tượng cần cho thôi hưởng, đồng thời gửi thông báo đến cho các đối tượng biết về việc sẽ trình cấp trên Quyết định cho thôi hưởng để các đối tượng chủ động chuyển đổi bảo hiểm y tế đối với các đối tượng có hưởng nhiều chính sách BHYT tránh lủng thẻ BHYT.

  1. Kết quả

Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã thống nhất cho thôi hưởng đối với 32 đối tượng ( trong đó 27 đối tượng đã lập Tờ trình đề nghị cấp trên Quyết định thôi hưởng và 05 đối tượng chuyển sang chính sách người cao tuổi).

  1. Khó khăn:

Một số đối tượng bị Ung thư đang thời kỳ xạ trị, các đối tượng khi xác định lại đang nằm viện nên cần thời gian để xem xét đánh giá dạng tật và mức độ khuyết tật.

Một số đối tượng khuyết tật vận động bước đầu chỉ cung cấp ảnh để Hội đồng lưu trữ hồ sơ. Số đối tượng dạng tật thần kinh, tâm thần đang uống thuốc thường xuyên nên Hội đồng XĐMĐKT xã chưa thể đưa ra....

  1. Phương hướng

Tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ của các đối tượng đảm bảo theo quy định. Xây dựng kế hoạch tiếp tục xác định lại MĐKT cho các đối tượng vắng mặt, chưa cung cấp hồ sơ đầy đủ; Xác định xác định dạng tật và mức độ khuyết tật là việc làm thường xuyên của Hội đồng XĐMĐKT xã.

  1. Kiến nghị

Đề nghị cấp trên hướng dẫn, cho ý kiến về các trường hợp Ung thư, bệnh hiếm làm tổn hại đến sức khoẻ nhưng Hội đồng XĐMĐKT xã khó đánh giá, xem xét. Các đối tượng có bệnh lý thần kinh, tâm thần đang uống thuốc thường xuyên hiện nay nhiều, nhìn thì thấy sức khoẻ tốt, nhưng bệnh lý khó nhận định Hội đồng XĐMĐKT xã lúng túng khi xem xét cho thôi hưởng.

DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG THÔI HƯỞNG VÀ ĐIỀU CHỈNH SANG CAO TUỔI

(Kèm theo Báo cáo số: 102/BC-UBND ngày 25/04/2024 của UBND xã Quảng Phú)

Stt

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

CCCD

Thôn

Đối tượng

Ghi chú

1

Phạm Thị Liêm

Nữ

01/05/1967

046167011466

 Bác Vọng Đông

Khuyết tật nặng

Thôi hưởng BTXH

2

Trần Chánh Hòa

Nam

17/05/1965

046065001232

 Bác Vọng Đông

Khuyết tật nặng

Chuyển
sang KT nhẹ; Thôi hưởng BTXH

3

Phạm Thị Gái

Nữ

05/05/1945

046145002034

Bác Vọng Tây

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

Thôi hưởng BTXH

4

Phan Thị Gái

Nữ

14/04/1960

46160005877

Bác Vọng Tây

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

Thôi hưởng BTXH

5

Trương Mân

Nam

25/01/1958

046058001064

Bác Vọng Tây

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

Chuyển
sang KT nhẹ; Thôi hưởng BTXH

6

Nguyễn Thị Hồng Trang

Nữ

30/08/1989

046189001171

Bao La-Đức Nhuận

Khuyết tật nặng

Thôi hưởng BTXH

7

Nguyễn Thị Thu

Nữ

15/04/1965

046165010797

Bao La- Đức Nhuận

Khuyết tật nặng

Thôi hưởng BTXH

8

Thái Thị Tâm

Nữ

19/06/1972

046172002843

Bao La- Đức Nhuận

Khuyết tật nặng

Thôi hưởng BTXH

9

Ngô Văn Vinh

Nam

1968

 

Bao la - Đức Nhuận

Khuyết tật nặng

Thôi hưởng BTXH

10

Nguyễn Văn Lập

Nam

01/01/1970

046070010101

Bao La-Đức Nhuận

Khuyết tật nặng

Thôi hưởng BTXH

11

Nguyễn Thị Mến

Nữ

01/01/1990

046190000856

Hà Cảng

Khuyết tật nặng

Thôi hưởng BTXH

12

Trương Thị Hải

Nữ

10/05/1959

046159001894

Hà Cảng

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

Thôi hưởng BTXH

13

Nguyễn Thị Lý

Nữ

26/09/1972

 

Hà Cảng

Khuyết tật nặng

Thôi hưởng BTXH

14

Ngô  Xá

Nam

16/03/1969

04609014088

Hạ Lang

Khuyết tật nặng

Thôi hưởng BTXH

15

Trương Thị Bích Ngọc

Nữ

16/10/1983

046183010301

Hạ Lang

Khuyết tật nặng

Thôi hưởng BTXH

16

Ngô Thị Bé

Nữ

26/06/1956

046156000987

Hạ Lang

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

Thôi hưởng BTXH

17

Nguyễn Dư Tư

Nam

20/08/1949

 

Phú Lễ

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

Thôi hưởng BTXH

18

Trần Thị Cầm

Nữ

03/11/1963

046163002152

Nghĩa Lộ

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

Thôi hưởng BTXH

19

Lê Hưng

Nam

12/03/1951

046051004488

Nghĩa Lộ

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

Chuyển
sang KT nhẹ; Thôi hưởng BTXH

20

Trần Văn Hát

Nam

15/10/1957

046148006250

Nghĩa Lộ

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

Thôi hưởng BTXH

21

Phạm Thị Lộc

Nữ

10/08/1967

046167010905

Xuân Tùy

Khuyết tật nặng

Thôi hưởng BTXH

22

Phạm Thị Quyệt

Nữ

04/06/1965

046165000900

Xuân Tùy

Khuyết tật nặng

Thôi hưởng BTXH

23

Lương Thị Ngọc Thảo

Nữ

26/11/1978

046178005894

Xuân Tuỳ

Khuyết tật nặng

Thôi hưởng BTXH

24

Phạm Lâu

Nam

13/02/1952

046052007001

Xuân Tùy

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

Chuyển
sang KT nhẹ; Thôi hưởng BTXH

25

Phạm Thị Ngừng

Nữ

22/04/1954

046154004491

Xuân Tùy

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

Thôi hưởng BTXH

26

Phạm Thị Sang

Nữ

20/06/1958

046158004014

Xuân Tùy

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

Thôi hưởng BTXH

27

Phạm Thị Thảo

Nữ

07/06/1959

046159006273

Xuân Tùy

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

Thôi hưởng BTXH

28

Nguyễn Thị Huế

Nữ

20/04/1941

 

Bao La – Đức Nhuận

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

Điều chỉnh sang Người từ đủ 80 tuổi trở lên

29

Trương Cảnh Để

Nam

20/04/1942

 

Phú Lễ

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

Điều chỉnh sang Người từ đủ 80 tuổi trở lên

30

Trần Đình Tiến

Nam

20/03/1943

 

Phú Lễ

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

Điều chỉnh sang Người từ đủ 80 tuổi trở lên

31

Thái Thị Thuận

Nữ

18/06/1937

 

Hà Cảng

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

Điều chỉnh sang Người từ đủ 80 tuổi trở lên

32

Hồ Thị Thương

Nữ

10/02/1943

 

Xuân Tùy

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

Điều chỉnh sang Người từ đủ 80 tuổi trở lên

 

 

Tập tin đính kèm:
Bùi Thị Nhân - Công chức Văn phòng - Thống kê xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 136.853
Truy cập hiện tại 565