Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
Quảng Phú khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 4 khoá 1 năm 2024
Ngày cập nhật 27/06/2024
hình ảnh đại biểu dự Lễ khai mạc

                 Giáo dục quốc phòng - An ninh là một trong những công tác quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa phương, cơ sở. Mục tiêu cơ bản và xuyên suốt của giáo dục Quốc phòng - An ninh là nhằm bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm cho toàn dân đối với nhiệm vụ cũng cố Quốc phòng - An ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc. Chấp hành Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQP&AN. Kế hoạch số 114/KH-HĐGDQP-AN ngày 05/6/2024 về bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 năm 2024 của Hội đồng GD QP-AN xã. Sáng ngày 27/6/2024 xã Quảng Phú tổ chức Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 4 khoá 1 năm 2024

 

   

        Mục đích của lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh lần này là nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Bí thư, trưởng thôn, trưởng bàn công tác mặt trận thôn, Giáo viên, nhân viên là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam của các trường trên địa bàn xã. Về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc và nắm vững những nội dung cơ đường lối Quân sự Quốc phòng trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Luật Quốc phòng 2018, Luật an ninh mạng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ 2019, Luật Lực lượng bị động viên 2019, chiến lược quốc phòng Việt Nam, chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng…

          Trên cơ sở đó, các đồng chí tự liên hệ, vận dụng tốt trong tổ chức thực hiện công tác Quốc phòng An ninh ở đơn vị, cơ quan, tổ chức mình góp phần xây dựng địa phương vững mạnh về mọi mặt, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác giáo dục Quốc phòng-An ninh và nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương trong giai đoạn mới.

Nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hiện nay đang đặt ra những yêu cầu mới. Năm 2024 tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

 Năm 2024, là năm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển đất nước, tiếp tục thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV. Công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế đất nước đã phục hồi nhanh sau đại dịch, chính trị, ngoại giao, QP-AN được ổn định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản ổn định, kinh tế từng bước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện đã tạo được sự đồng thuận cao trong toàn huyện đó là động lực, sức mạnh để xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển đi lên. Tuy nhiên, Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, triệt để lợi dụng vấn đề “Dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để kích động chống phá nhằm làm mất ổn định chính trị, tiến tới xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta. Từ tình hình trên đặt ra cho nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh, xây dựng LLVT năm 2024 trước những yêu cầu mơí. Vì vậy việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng lần này cho các đồng chí là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng.

        Chương trình, nội dung học tập Hội đồng GDQP&AN xã đã xây dựng kế hoạch thời lượng 02 ngày với 03 chuyên đề. Hội đồng GDQP&AN xã mong rằng các qua lớp này sẽ giúp các học viên nghiên cứu để và nắm vững những nội dung cơ bản của các chuyên đề, hoàn thành tốt nội dung, chương trình của lớp học, Kiểm tra viết thu hoạch đạt kết quả cao, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của lớp học và của Ban CHQS xã.

 

TRẦN ĐÌNH HOÀ, Bí thư xã đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 136.853
Truy cập hiện tại 395