Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo điều hành Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Uỷ ban nhân dân xã Quảng Phú”
Ngày cập nhật 12/08/2022

QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo điều hành Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Uỷ ban nhân dân xã Quảng Phú”

      Kiện toàn Ban chỉ đạo điều hành Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Uỷ ban nhân dân xã Quảng Phú (gọi tắt là Ban chỉ đạo ISO) gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Phạm Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã: Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND xã: Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Văn Bảo, Công chức Văn phòng - thống kê: Thư ký;

4. Ông Trần Bá Nhẫn, Công chức Văn phòng - thống kê: Thành viên;

5. Ông Trương Công Tuấn, Công chức Tư pháp – Hộ tịch: Thành viên;

6. Bà Văn Thị Mỹ Nhung, Công chức Tài chính - kế toán: Thành viên;

7. Ông Võ Tấn Phương, Công chức Địa chính – xây dựng: Thành viên.

8. Ông Trương Văn Nam, Công chức Lao động Thương binh và Xã hội: Thành viên.

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Tham mưu UBND xã tổ chức triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hành chính nhà nước.

Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các công chức chuyên môn triển khai có hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Quảng Phú.

2. Phối hợp với Phòng KT-HT huyện trong suốt quá trình triển khai áp dụng và thống nhất kế hoạch soạn thảo tài liệu, đào tạo và phổ biến, áp dụng các tài liệu đến các công chức chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

3. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND xã Quảng Phú.

Điều 4. Văn phòng - thống kê xã, các ông (bà) có tên tại Điều 1, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Văn Bảo - CC Văn phòng - Thống kê xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 112.149
Truy cập hiện tại 39