Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
Hội, đoàn thể
UBND huyện, thị xã
BÁO CÁO Tình hình triển khai thực hiện công tác ISO 9001:2015 trong 6 tháng đầu năm 2022
Ngày cập nhật 20/07/2022

Thực hiện Công văn số 1667/KTHT ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc cung cấp tài liệu phục vụ báo cáo Ban chỉ đạo 19 tỉnh. UBND xã Quảng  Phú báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác ISO 9001:2015 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

I. Tình hình triển khai thực hiện công tác ISO 9001:2015

          1. Công tác lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, để có cơ sở chỉ đạo điều hành trong công tác triển khai thức hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 có hiệu lực, hiệu quả UBND xã đã ban hành các văn bản sau:

Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 22/12/2021 Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Quảng Phú năm 2022; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 14/01/2022 về thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2022 của UBND xã; Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 về việc Ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2022 của UBND xã Quảng Phú; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 19/01/2022 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 24/01/2022 về đánh nội bộ năm 2022.  Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 về Phê duyệt Kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại UBND xã năm 2022.

Ngoài ra, còn ban hành các văn bản liên quan đến cải cách hành chính như: Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 07/01/2022 về triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 18/01/2022 về triển khai thực hiện cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn xã Quảng Phú năm 2022; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 09/02/2022 về nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 13/01/2022 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; Quyết định về quy chế, tổ chức và hoạt động của bộ phận TN&TKQ xã,…

          2. Hệ thống tài liệu đang áp dụng tại cơ quan gồm:

          - Sổ tay chất lượng ISO 9001:2015.

Các quy trình nội bộ gồm:

- Quy trình quản lý văn bản đi, văn bản đến

- Quy trình họp xem xét lãnh đạo

          Các quy trình hệ thống gồm:

- Quy trình kiểm soát tài liệu

- Quy trình kiểm soát hồ sơ

          - Quy trình đánh giá nội bộ

- Quy trình kiểm soát sự không phù hợp

- Quy trình hành động khắc phục

- Quy trình hành động phòng ngừa

- Quy trình quản lý rủi ro

Các quy trình tác nghiệp gồm:

Theo cơ chế một cửa

 1.  

Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội

01 TTHC

 1.  

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

08 TTHC

 1.  

Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em

06 TTHC

 1.  

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

01 TTHC

 1.  

Lĩnh vực Chính sách

01 TTHC

 1.  

Lĩnh vực Chứng thực

11 TTHC

 1.  

Lĩnh vực Dân quân tự vệ

02 TTHC

 1.  

Lĩnh vực Đất đai

02 TTHC

 1.  

Lĩnh vực Giáo dục đào tạo

05 TTHC

 1.  

Lĩnh vực Hộ tịch

23 TTHC

 1.  

Lĩnh vực Hoà giải cơ sở

04 TTHC

 1.  

Lĩnh vực khiếu nại tố cáo

04 TTHC

 1.  

Lĩnh vực Khuyến nông

01 TTHC

 1.  

Lĩnh vực Y tế

01 TTHC

 1.  

Lĩnh vực Môi trường

02 TTHC

 1.  

Lĩnh vực Nghĩa vụ quân sự

07 TTHC

 1.  

Lĩnh vực Người có công

01 TTHC

 1.  

Lĩnh vực Nuôi con nuôi

03 TTHC

 1.  

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục

02 TTHC

 1.  

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

02 TTHC

 1.  

Lĩnh vực phòng chống tham nhũng

05 TTHC

 1.  

Lĩnh vực phòng chống thiên tai

05 TTHC

 1.  

Lĩnh vực an toàn hồ chứa đập thuỷ điện

02 TTHC

 1.  

Lĩnh vực thi đua khen thưởng

04 TTHC

 1.  

Lĩnh vực thông báo tổ hợp tác

03 TTHC

 1.  

Lĩnh vực thuỷ lợi

03 TTHC

 1.  

Lĩnh vực tôn giáo tín ngưỡng

10 TTHC

 1.  

Lĩnh vực trồng trọt

01 TTHC

 1.  

Lĩnh vực Văn hoá thể thảo

04 TTHC

Theo cơ chế một cửa liên thông

 1.  

Lĩnh vực Chính quyền địa phương

02 TTHC

 1.  

Lĩnh vực Dân tộc

02 TTHC

 1.  

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

16 TTHC

 1.  

Lĩnh vực đất đai

33 TTHC

 1.  

Lĩnh vực Giao dịch đảm bảo

04 TTHC

 1.  

Lĩnh vực người có công

05 TTHC

 1.  

Lĩnh vực Tài nguyên nước

02 TTHC

 1.  

Lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân

07 TTHC

 1.  

Lĩnh vực Việc làm

03 TTHC

 1.  

Lĩnh vực liên thông người có công

18 TTHC

          3. Hoạt động đào tạo, tập huấn

          Uỷ ban nhân dân xã luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu công việc. UBND xã luôn cử đầy đủ cán bộ, công chức tham gia tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao khi có lớp tập huấn của cấp trên tổ chức.

          4. Hoạt động tổ chức đánh giá nội bộ

          - Trong năm 2022, UBND xã Quảng Phú đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 24/01/2022 về đánh giá nội bộ năm 2022. Theo kế hoạch, UBND xã sẽ tổ chức đánh giá nội bộ vào tháng 8/2022.

          5. Hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng

          - Thực hiện đo lường sự thỏa mãn khách hàng, Ủy ban nhân dân xã tổ chức lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức công dân đối với cơ quan giải quyết hồ sơ và công chức tiếp nhận. Hàng tháng, UBND xã đều công bố Quyết định về đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của xã.

          II. NHẬN XÉT CHUNG

          1. Ưu điểm

          Trong quá trình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Uỷ ban nhân dân xã Quảng Phú đã có nhiều sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, công chức; tinh thần trách nhiệm, tác phong, thái độ của cán bộ, công chức được nâng lên rõ rệt. Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ngày càng cao, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

          2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

          a) Tồn tại

          Công tác rà soát quy trình, bổ sung điều chỉnh quy trình của một số công chức vẫn còn chậm.

          Các bộ phận chưa chủ động niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực mình quản lý kịp thời.

          b) Nguyên nhân

          Các văn bản quy định về thủ tục hành chính có nhiều thay đổi.

          Kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc của một số công chức còn hạn chế.

          Công chức phụ trách kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên thiếu chủ động trong công tác rà soát, sửa đổi.

          III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

          1. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới

          - Trong thời gian tới, UBND xã sẽ tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR) trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất. Hoàn thiện hệ thống văn bản của cơ quan trong việc chỉ đạo, điều hành.

          - Tổ chức đánh giá nội bộ hàng năm theo kế hoạch và tình hình thực tế tại địa phương, tiến hành họp xem xét của lãnh đạo về Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đang áp dụng tại cơ quan.

          - Tiếp tục cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng ISO. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong việc soạn thảo, sửa đổi, bổ sung, rà soát quy trình nhằm duy trì và cải tiến có hiệu quả Hệ thống QLCL.

          - Tiếp tục tiến hành lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng của các cá nhân, tổ chức đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC, công khai minh bạch thông tin trong việc giải quyết các TTHC cho công dân, tổ chức.

          - Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống là một trong những tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng đối với cán bộ, công chức hàng năm.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Thanh Phong- PCT.UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 109.337
Truy cập hiện tại 151